منوی دسته بندی

پنجاه سال بریدن درختان

به نظرم رسید که در سلسله‌ نوشته‌هایی به موضوع درخت در آثار ادبی بپردازم. برای اولین نمونه، سراغ مارکز می‌روم.