منوی دسته بندی

چند داستانک

آگهیپیرمرد از روی آگهی، هر از چندگاهی تماس می‌گرفت و قیمت انواع نهال و درخت و گل را می‌پرسید و به مناسبت، خاطراتی از دورۀ جوانی‌اش تعریف می‌کرد.چند هفته گذشت…